Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Договор със СТМ


Здравето и работоспособността на работниците и служителите са от съществено значение за ефективността и безопасността на работното място.

Наблюдението на здравословното състояние на служителите, свързано с извършваната от тях работа, е ключов елемент в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

За тази цел се извършват задължителни периодични профилактични медицински прегледи от следните специалисти:

 • Терапевт – специалист вътрешни болести
 • Офталмолог
 • Невролог
 • УНГ
 • Хирург
 • Мамолог
 • Отоларинголог

Организация на медицинските прегледи

Договор със СТМОрганизирането на предварителни и периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания е важна част от грижата за здравето на работниците.

Определянето на периодичността и видовете на задължителните медицински прегледи се извършва съобразно степента на потенциалния здравен риск, свързан с работното място.

Оценката на влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците включва изработване на електронни досиета за здравното състояние на работниците и служителите, съдържащи необходимите компоненти съгласно изискванията на Наредба № 3 за службите по трудова медицина.

Също така включва Ежегоден обобщен анализ на здравословното състояние на работниците въз основа на резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

Електронните досиета включват лични данни, информация за личния лекар, професионална анамнеза и маршрут, карта за предварителния медицински преглед, резултати и заключения от извършените периодични профилактични прегледи и изследвания, данни за здравното състояние от службата по трудова медицина от предишната месторабота (ако има такава), както и данни от измерванията на факторите на работната среда.

Консултации и препоръки за здравето на работниците

Предоставянето на информация на работниците за здравните рискове, свързани с работата им, и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания е от съществено значение за поддържането на добро здравословно състояние.

Индивидуалните консултации със служителите във връзка със здравето и безопасността им при работа също играят важна роля.

Систематичният подход към здравето и безопасността на работниците помага за намаляване на рисковете и увеличаване на ефективността на работното място.


 • Какви документи са необходими за предварителния медицински преглед?
 • Как се определя периодичността на медицинските прегледи?
 • Какво се случва, ако резултатите от медицинския преглед покажат здравословни проблеми?
 • Какви са правата на работниците във връзка с медицинските прегледи?
Какви документи са необходими за предварителния медицински преглед?

За предварителния медицински преглед са необходими лична карта, здравна книжка, ако е налична, и документи, свързани с предишни здравословни състояния или лечения, които могат да имат значение за оценката на пригодността за работа.

Как се определя периодичността на медицинските прегледи?

Периодичността на медицинските прегледи се определя въз основа на степента на потенциалния здравен риск, свързан с конкретната работа. Това включва оценка на факторите на работната среда и характера на извършваните дейности.

Какво се случва, ако резултатите от медицинския преглед покажат здравословни проблеми?

Ако резултатите от медицинския преглед покажат здравословни проблеми, се предлагат препоръки за преустройство на работното място или промени в организацията на труда. В някои случаи може да се наложи пренасочване на работника към по-подходяща позиция.

Какви са правата на работниците във връзка с медицинските прегледи?

Работниците имат право на предварителни и периодични медицински прегледи, съобразно законодателството. Те също така имат право на информация за резултатите от прегледите и консултации относно здравословното им състояние и безопасността на работното място.


Търсите професионална услуга за служба за трудова медицина?
За връзка с CopyLink
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД