Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Орган за контрол


Органът за контрол тип “C” има ключова роля в областта на качественото обслужване и сигурността на работната среда.

Този орган е създаден през 2003 година и е акредитиран от ИА Българска Служба за Акредитация под № 215 ОКС.

Преакредитиран е от ИА БСА със Заповед № А 215/16.10.2019г, с валидност до 25.09.2022г. Работи се по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC17020:2012..“

Функции на органа за контрол

Орган за контролОрганът за контрол тип „C“ определя някои от правилата, с които се следи сигурността на работното място.

Неговите основни функции са свързани с мониторинг и оценка на съответствието с нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Този орган извършва регулярни проверки, предоставя консултации и препоръки за подобрение на работната среда, и следи за спазването на стандартите и регламентите.

Освен това, той играе ключова роля в идентифицирането и управлението на рисковете, свързани с безопасността на работното място, и подпомага внедряването на добри практики за предотвратяване на инциденти и наранявания. Неговите основни функции са:

Контрол на физическите фактори на околната среда

Органът има за цел да извърши контрол на различни фактори, които са свързани с предоставянето на безопасна среда на работното място и здравето на служителите.

Контрол на вентилационни инсталации

Извършва се оценка и проверка на ефективността на вентилационните системи. Този съоръжения са от съществено значение за качеството на въздуха в работната среда.

Контрол на електрическите уредби и съоръжения до 1000V

Специалистите на органа за контрол правят проверка на електрическите системи в съответствие със стандартите и изискванията за безопасност.

Контрол на нивото на шум в работна среда

Извършва се проверка на нивото на шум на работното място, в обществени и жилищни сгради и в населените места.

Функциите на Органа за контрол гарантират съответствие с регулаторните изисквания и осигуряват високо ниво на качество и сигурност в работна среда.

Всеки процес, свързан с контрол на изброените параметри, се определя чрез конкретен договор или заявка за контрол.

Условието е предварително да се предоставят параметрите за контрол съгласно ОКП 08 „Приемане на заявки за контрол, планиране и провеждане на контрола“ и ФОК 08.04 “Договор с клиент за извършване на контрол”.

Орган за контрол при „КОПИЛИНК“ ООД

За успешното изпълнение на задълженията си Органът за контрол при “КОПИЛИНК” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит.

Изискване към персонала е както необходимото за заемане на длъжността образование, така и отлично познаване на нормативната уредба. Оборудван е с прецизни измервателни средства, които всички са собственост на фирмата.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на измерванията и представители на ИА “БСА”.

За да отговори на потребностите на своите клиенти, осигурявайки им комплексност на предлаганите услуги Органа за контрол работи в областта на контрол на физичните фактори на средата, контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V и вентилационни инсталации.

Ценностите към които екипът на “КОПИЛИНК” ЕООД се стреми и развива са – качествено и коректно обслужване на клиентите, лоялност в партньорствата, честност в отношенията.

Основният аспект в политиката на фирмата и работата на нейния персонал е качественото комплексно обслужване и създаването на трайни партньорства.

Ръководството на Орган за контрол при „КОПИЛИНК“ ЕООД е ангажирано с осигуряването на безпристрастността при осъществяване на контрол с цел управление на конфликт на интереси и гарантиране на дейностите при контрола.

Ние имаме изградена ценова политика, която се старае да предостави коректни цени на услугите, които извършваме спрямо динамиката в сферата.


  • Какви услуги предлага Органът за контрол тип „C“?
  • Какви са изискванията към персонала на Органа за контрол?
  • Как се осигурява безпристрастност при осъществяване на контрола?
  • Как се заявява и планира контрол от Органа за контрол?
Какви услуги предлага Органът за контрол тип „C“?

Органът за контрол тип „C“ предлага контрол на физическите фактори на околната среда, вентилационни инсталации, електрически уредби и съоръжения до 1000V, както и нивото на шум в работната среда.

Какви са изискванията към персонала на Органа за контрол?

Персоналът на Органа за контрол трябва да има необходимото образование за заемане на длъжността и отлично познаване на нормативната уредба. Освен това, специалистите участват в регулярни обучения за поддържане на високата си квалификация.

Как се осигурява безпристрастност при осъществяване на контрола?

Ръководството на Органа за контрол при „КОПИЛИНК“ ЕООД е ангажирано с осигуряването на безпристрастност чрез управление на конфликти на интереси и гарантиране на обективността на контролните дейности.

Как се заявява и планира контрол от Органа за контрол?

Контролът се заявява чрез конкретен договор или заявка, като параметрите за контрол трябва да бъдат предварително предоставени съгласно ОКП 08 „Приемане на заявки за контрол, планиране и провеждане на контрола“ и ФОК 08.04 “Договор с клиент за извършване на контрол”.


Търсите професионална услуга за служба за трудова медицина?
За връзка с CopyLink
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД