Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Оценка на риска


Осигуряването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд е от съществено значение за всяко работно място.

За да се постигне това е нужно да се разработят документи и процедури, които описват безопасните условия на труд, съгласно изискванията на нормативните актове.

В допълнение се прилагат и ефективни мерки за управление на риска в работна среда.

Как се прави оценка на риска

Оценка на рискаИзготвяне на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска /ДВ бр. 47/99 г./.

Основните стъпки, които трябва да се предприемат според Закона за здравословни и безопасни условия на труд включват главно:

 • оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията по труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
 • оценка на риска за здравето при работа с високо психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • разработване на програми и мерки за отстраняване и намаляване на риска;

Стъпки, които трябва да бъдат предприети

Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска са заложени няколко стъпки, които са задължителни при оценяването на риска в работна среда.

Идентифициране на опасностите

В тази стъпка се предприемат мерки за оценка на работните процеси, оборудване, помещения и работните места.

Идентифициране на опасностите включа и анализ на организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес. Процесът завършва с определянето на лицата изложени на риск.

Оценка на риска за здравето

Стъпката предвижда да се направи анализ на работата при високо напрежение неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност. Прави се оценка на режима на труд и почивка.

Разработване на мерки на контрол на риска

Тази стъпка определя нуждата от разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска.

Организира се извършването на измервания на факторите на работната среда и на измервания по електробезопасност, необходими при изготвяне на оценката на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Инструктажи и обучения на служителите

Създава се организация за цялостно прилагане на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Обн. ДВ, бр. 102 от 22. 12. 2009 г./:

 • заповед за определяне на видовете инструктаж, както и на длъжностните лица които ще ги провеждат;
 • програма за първоначален инструктаж;
 • програма за провеждане на периодичен инструктаж;
 • програма за периодичен инструктаж;
 • консултиране при оформяне на провежданите инструктажи.

Документи по ЗБУТ

За да се гарантира ефективното управление на безопасността и здравето при работа се изготвят и поддържат някои задължителни документа.

Най-важният е Заповед при създаване на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове /ДВ бр. 91/98 г./, както и отговорностите му.

Други документи свързани с процедурите по оценка на риска са:

 • Документи при учредяване на Комитет /група/ по условия на труд в предприятието, съгласно Наредба № 4 от 03. 11. 1998 год.
 • Разработване на правила /инструкции/ за безопасна работа за всички видове дейности, машини и съоръжения, съгласно изискванията на чл. 277 от Кодекса на труда.
 • Документално оформяне на съвместни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с друга фирма, съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./
 • Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Заповед за определяне на лице от електротехническия персонал, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.
 • Дневник за вписване на данни относно изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /ДВ бр. 88/99 г./.

Организация на работния процес

В допълнение трябва да се изготвят документи, които организират работния процес и минимизират риска на работното място. Те имат изпълняват функцията за проследяване мерките и процедурите предприети с ограничаване на риска на работното място.

Разработване на физиологичен режим на труд и почивка, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /ДВ бр. 54/99 г./.

Разработване на препоръки, съобразени с физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести, съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести /ДВ бр. 54/99 г./.

Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Дневник за издаване на трудови книжки, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 5 и Приложение 1 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж /ДВ бр. 102/93 г./.

Специална книга за отчитане на положения извънреден труд, съгласно изискванията на чл. 149, ал. 1 от Кодекса на труда.

Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време.

Изготвяне на ревизионна книга съгласно чл. 408 от КТ.

Изготвяне на регистър за трудовите злополуки, съгл. изискванията на Наредба за установяване, разследване, отчитане и регистриране на трудовите злополуки, както и на изготвяне на примерна заповед за лицето отговарящо за регистъра

Разработване на списъци за лични предпазни средства и работно облекло, съгласно Наредба № 3 от 19. 04. 2001 год. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Разработване на документи, във връзка с необходимостта от определяне на работни места за трудоустрояване (в предприятия над 50 служителя)

Разработване на примерни документи, във връзка със застраховането за риска “трудова злополука”.

Екипът на Copylink.bg може да ви помогне с изготвянето на всякакъв вид документи, касаещи други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.


 • Колко често трябва да се извършва оценка на риска в работна среда?
 • Какви са основните критерии за оценка на риска в работна среда?
 • Кой е отговорен за провеждането на оценката на риска в предприятието?
 • Какви мерки се предприемат след идентифицирането на рисковете?
Колко често трябва да се извършва оценка на риска в работна среда?

Оценката на риска трябва да се извършва периодично, обикновено веднъж годишно, или при настъпване на значителни промени в работните условия, като въвеждане на ново оборудване или технологии, или при съществени промени в организацията на труда.

Какви са основните критерии за оценка на риска в работна среда?

Основните критерии за оценка на риска включват анализ на работните процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, използвани суровини и материали, както и факторите на работната среда и трудовия процес. Включва се и оценка на риска за здравето при психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори.

Кой е отговорен за провеждането на оценката на риска в предприятието?

Провеждането на оценката на риска в предприятието е отговорност на ръководството, което може да възложи тази задача на квалифицирани външни консултанти или на специализирани вътрешни служби и лица, назначени за управление на здравето и безопасността при работа.

Какви мерки се предприемат след идентифицирането на рисковете?

След идентифицирането на рисковете се разработват и прилагат мерки за контрол на риска. Те включват технически и организационни решения за намаляване или елиминиране на рисковете, обучение на персонала, подобряване на работните условия и осигуряване на лични предпазни средства за служителите.


Търсите професионална услуга за служба за трудова медицина?
За връзка с CopyLink
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД