Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

Служба по трудова медицина


Службата по трудова медицина е специализирана организация, която предоставя услуги свързани с опазването на безопасността и здравето на служителите на работното място в работно време.

Основната цел за създаването на тази служба е да съдейства за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

В допълнение се създават практики за превенция на заболяванията, които възникват в следствие от влиянието на работната среда и трудови злополуки.

Служба по трудова медицина “КОПИЛИНК” ЕООД

Служба за трудова медицинаСлужба по трудова медицина при “КОПИЛИНК” ЕООД е създадена през 2000 година и е регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 92 от 18. 02. 2000 година, като изпълнява функциите на “Служба по трудова медицина” съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на Министерството на здравеопазването.

За продължаване на своята дейност и съгласно изискванията на нормативната уредба през септември 2004 година, СТМ е пререгистрирана под № 92-1 от 29. 09. 2004 година. Последната пререгистрация е направена на 16. 10. 2009 година под № 065-2.

Службата по трудова медицина успешно сътрудничи на своите клиенти в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд. СТМ при “КОПИЛИНК” ЕООД е специализирана в разработването, внедряването и прилагането на цялостна система по осигуряването на безопасност на работното място.

За успешното изпълнение на задълженията си Службата по трудова медицина разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит.

В състава на Службата по трудова медицина влизат лекари с висше медицинско образование и специализации “Трудова медицина”, “Хигиена на труда”, “Професионални болести”, инженери с висше техническо и висше електротехническо образование, физици и икономисти.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът на Службата по трудова медицина участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на безопасните и здравословни условия на труд, както и в беседи с представители на ИА “ГИТ”.

Функции на Службата по трудова медицина

Основните функции на Службата по трудова медицина включват някои основни направления, с които се осигурява безопасността на служителите на работното място. Представяме ви някои от най-важните дейности, които СТМ извършва:

Оценка на рисковете за здравето и безопасността на служителите

СТМ извършва оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците. Те може да са свързани с различни фактори на работната среда.

Разработване на програми за безопасност

Службата помага на работодателите при разработването и осъществяването на програми за осигуряване на безопасността на работниците.

Тези програми и политики трябва да са съобразени с изискванията на законите и специфичните условия на работа.

Медицински прегледи

СТМ организира медицински прегледи на служителите с цел ранното откриване на здравословни проблеми и заболявания, които може да са предизвикани от условията в работната среда.

Контрол и инспекция на работните места

Службата за трудова медицина се занимава с извършването на регулярни инспекции на работните места. Те имат за цел да оценят безопасността на работната среда. При установяване на нарушения се предлагат решения за тяхното отстраняване.

Служба по трудова медицина работи с фиксирани цени за услугите, които извършва и едновременно с това провежда гъвкава ценова политика, с цел оптимално задоволяване на изискванията на своите клиенти.

Защо да изберете Служба по трудова медицина “КОПИЛИНК” ЕООД

СТМ “КОПИЛИНК” ООД ще ви помогне да извършвате редовен мониторинг и оценка на здравословното състояние на работниците като осигурява адекватна грижа за тяхното благосъстояние и здраве.

Системният подход към управление на рисковете и обучение на персонала значително намалява вероятността от трудови злополуки и заболявания поредни от условията на работната среда.

Основните насоки, в които СТМ оказва съдействие на своите клиенти, съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други поднормативни актове, са:

  • Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Разработка на документи свързани с осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните актове.
  • Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

  • Каква е ролята на службата по трудова медицина?
  • Какви услуги предоставя службата по трудова медицина?
  • Кои специалисти работят в службата по трудова медицина?
  • Как често трябва да се извършват медицински прегледи на служителите?
Каква е ролята на службата по трудова медицина?

Ролята на службата по трудова медицина е да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да предотвратява трудови злополуки и професионални заболявания, и да провежда медицински прегледи.

Какви услуги предоставя службата по трудова медицина?

Службата предоставя оценка на рисковете, разработване на програми за безопасност, медицински прегледи, контрол и инспекция на работните места, както и обучение на персонала.

Кои специалисти работят в службата по трудова медицина?

В службата работят лекари със специализации в трудова медицина, хигиена на труда, професионални болести, инженери, физици и икономисти.

Как често трябва да се извършват медицински прегледи на служителите?

Честотата на медицинските прегледи зависи от спецификата на работата и законовите изисквания, но обикновено се извършват ежегодно или според специфичните нужди на работното място.


Търсите професионална услуга за служба за трудова медицина?
За връзка с CopyLink
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД