Тел02 962 5964Имейлinfo@copylink.bgАдресбул. "Черни връх" №71а, ет. 2 1407 София, България

С безопасен труд по пътя на успеха

patya-na-uspeha-copylink-bg.jpg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.

 

Пътя на успеха

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0284

С безопасен труд по пътя на успеха

договор №ESF-2302-01-07012

Бенефициент: „КОПИЛИНК” ЕООД

Стойност на проекта: 81 010,88 лева

Съфинансиране от ЕСФ: 81 010,88 лева

Начало на проекта: 01.10.2012 г.

Край на проекта: 30.09.2013 г.

„КОПИЛИНК” ЕООД през целия период на своето съществуване надгражда постигнатото по отношение на здраве и безопасност при работа. Непрекъснато се анaлизира нивото на риска и ежегодно се следи за наличие на необходимите лични предпазни средства. В досегашния период на съществуването си, в „КОПИЛИНК” ЕООД се прилага последователна политика по отношение на разработване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като ежегодно се приема програма с мерки за минимизиране и управление на риска, която е подплатена с необходимите финансови ресурси. Регулярно се следи за наличие на лични предпазни средства и се закупуват нови при наличие на брак и дефекти. Към дружеството е съсздаден орган по безопасност и здраве, който следи за състоянието на осигуряване на изискванията за здраве и безопасност при работа. Персоналът ежегодно преминава обучение относно основните изисквания по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обща цел:

Подобряване условията на труд в „КОПИЛИНК” ЕООД и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Специфични цели:

 • Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в„КОПИЛИНК” ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда.
 • Интегриране наISO 9001:2008 с BSOHSAS 18001-2007 и създаване на интегрирана система за упрвление на безопасността и здравето при работа.
 • Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и осигуряване на оптимални условия на труд;
 • Повишаване на ефективността и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.
 • Ограничаване на неблагоприятните въздействия, произтичащи от характера и организацията на работата.

Дейности по проекта

 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 2. Доставка и монтаж на климатични ситеми в работните и офис помещения
 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 4. Разработване на процедури документи относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и консултиране на дейностите за придобиване на стандартBSOHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд
 5. Сертифициране на фирмата за придобиване на стандартBSOHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд;
 6. Дейност по информиране и публичност;

Проект С безопасен труд по пътя на успеха цели подобряване условията на труд в работните офис помещенията на „КОПИЛИНК” ЕООД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на фирмата ни представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в сферата на труда и появата на нови рискове.

Фирмена политика е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на „КОПИЛИНК” ЕООД за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на безопасността и здравето при работа.

Основните цели на политика в тази област са:

 • високо качество на труда и организация на работа;
 • високо качество на управление на човешките ресурси;
 • висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Проектът подкрепя принципите, свързани с регламентиране на трудовите отношения, които се въвеждат със съвременното национално законодателство и предоставя различни предизвикателства и възможности пред дружеството. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда във фирмата не се приема като задължение. Това е необходимост, която е осъзната и използвана от работодателя, работниците и служителите.

С проекта се цели подпомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в „КОПИЛИНК” ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

С проекта ще се реализира целта на оперативна програма развитие на човешките ресурси, за подобряване качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността и учене през целия живот. С проекта ще се реализира целта на Приоритетна ос 2 от ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно, повишаване на производителността и адаптивността на заетите. Проектът е насочен към областта на интервенция 2.3 „Подобряване условията на труд на работното място”, като същите ще се приведат в съответствие с нормите и изисикванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Ще се подобри професионалния и здравния статус на работната сила, чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността при работа.

Чрез реализирането на проект „С безопасни труд по пътя на успеха”,дейността на компанията, утвърденият професионализъм на нейните служители и коректността в отношенията й с клиентите и партньорите, я превръщат в сериозен партньор и гарант за високо качество на предлаганите услуги.

Реализацията на проекта ще позволи на „КОПИЛИНК” ЕООД, да предлага все по-качествени услуги в своите бизнес направлeния.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

по Схема за безвъзмездна финансова помощ:

BG 051 PO 001-2.3.02 „Безопасен труд”

 

Евро социален фонд

Оценка: 4.75 / 5 (143 мнения)
Служба по трудова медицина - CopyLink.bg
ISO лого

2011 - 2024 © Всички права запазени "КОПИЛИНК" ЕООД